حاشي ‌ههاي‌نامناسب،‌دليل‌حكم‌فدراسيون

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دومين دوره مســابقات واليبال قهرماني زنان زير ۳2 ســال آسيا در حالي از ۳2 تا ۱۳ ارديبهشت ماه سال جاري به ميزباني تايلند برگزار شد كه حاال با گذشــت تقريبا يك ماه از اين رقابتها از ســوي فدراسيون حكمي بــراي محروميت ســه بازيكن صادر ميشود.

چيزي كه بهعنوان دليل كميته انضباطي براي دعوت از ســه بازيكن تيم زير ۳2 ســال بانوان عنوان شده، عملكرد فنــي و ايجاد حاشــيههاي نامناســب بــراي تيــم ايران اســت كه البتــه دربــاره اســتفاده از واژه «حاشيههاي نامناسب» هم بايد تامل كرد چراكه مگر حاشــيه مناسب هم وجــود دارد؟ به هر حــال در خبري كه منتشر شــده، درباره جزييات اين تخلف، صحبتي نشــده اما شــقايق شفيع، نگين شيرتري و مونا رمضاني، محروم شــدهاند. با تصميــم كميته انضباطي فدراسيون شقايق شفيع از خردادماه ســال 96 به مدت سه سال از كليه فعاليتهاي رشــته ورزشــي واليبال محروم است.

نگيــن شــيرتري از خردادمــاه ســال 96 به مدت دو ســال از كليه فعاليتهاي رشــته ورزشي واليبال و مونا رمضاني از خردادماه سال 96 به مدت يك ســال از كليه فعاليتهاي اين رشته محروم شدهاند. اين احكام سنگين حكايت از اين دارد كه تخلف صــورت گرفته، خيلي هــم كوچك نبوده است.

پيگيريهــا دربــاره دليــل اين محروميت خيلي پاسخ روشني در پي ندارد اما به نظر ميرســد بايد دنبال علت يكــي از محروميتها در بازي با چين تايپه گشــت؛ همان مسابقهاي كه گفته شــد نگين شيرتري به علت مســموميت نميتوانــد در مســابقه شركت كند.

چيــزي كه شــنيده ميشــود حكايت از اين دارد كه مســموميتي در كار نبــوده و پاســور تيــم بنا به داليلي پاسخ مســووالن تيم را نداده و نخواسته در اين بازي شركت كند. در مورد دو بازيكن ديگر نيز صحبت از درگيري فيزيكي است. به هر حال به نظر ميرسد فدراسيون بايد دليل اين محروميت را به طور شفاف اعالم كند تا از گمانهزني جلوگيري شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.