شهنازي:‌پيگيري‌كرده‌ايم‌اما‌پولي‌نگرفته‌ايم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دبيــركل كميتــه ملي المپيك بــا تاكيد بر پيگيريهاي ايــن كميته بــراي دريافــت بودجــه ميگويــد: «هنوز به نتيجه نرســيدهايم اما به محض دريافت، فدراســيونها را شــارژ مالــي ميكنيم.» شاهرخ شــهنازي با تاكيد بر اينكــه بازيهاي داخل ســالن و هنرهــاي رزمي آســيا مهمترين رويــداد پيش رو بــراي كميته ملي المپيك به حســاب ميآيــد، به اعزام كيفي كاروان ايران اشاره ميكند و ميگويد: «همچون رويدادهــاي گذشــته كه كميته ملــي المپيك مســووليت اعزام كاروان آنها را بر عهده داشــت، براي بازيهاي عشــق آباد نيــز مالك اصلي كار اعزام نفرات مدال آور اســت بخصوص با توجه به بودجه و شــرايط مالي كه با آن مواجه هستيم.» شهنازي با اين توضيح بحث را به موضوع مشكالت مالي ميكشاند و ميگويد: «پيگير دريافت بودجه هســتيم. هنــوز بودجهاي كــه بتوانيــم از آن براي تخصيص به فدراســيونها اســتفاده كنيــم، در اختيارمان گذاشــته نشده اســت. به شدت پيگير اين موضوع هستيم.»

دبيــر كل كميتــه ملي المپيــك درباره نحوه گزينش نفرات اعزامي نيز توضيح كوتاهــي ميدهد: «اگر براي تمام رشتههاي حاضر در بازيها براي اعزام آنهم بــا تركيب كامل، به نتيجه برســيم، كارواني با بيش از ۰۰۳ نفر در عشــق آباد داريم. در ميان رشــتههاي حاضر در كاروان نيز كشتي بيشترين ســهم را از نظر تعداد ورزشكار اعزامي دارد. رقابتهاي كشتي بازيهاي داخل سالن در بخشهاي مختلف فرنگي، آزاد، پهلواني و كشتي با كمربند برگزار ميشود. اگر تمام موارد موردنظر به تصويب برســد، كشــتي تركيبي ۰۷ نفره در عشق آباد خواهد داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.