اسپراو: بازي با ايران روز بنجامين پچ بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم ملي واليبال آمريكا ميگويد مســابقه با ايران روز بنجامين پچ بود و توانســت با درخشــش خود نقــش كليدي در اين پيروزي داشــته باشد.

جان اسپراو پس از پيروزي سه بر صفر آمريكا مقابل ايران و درخشــش فوقالعاده پشت خط زن جوان تيمش ميگويد: «بــازي با ايران روز بنجامين پــچ بود و نقش كليــدي او را ديدم. او بازيكن جوان اما توانايي اســت كه در شــروع بازيهاي ليگ جهاني شــايد نتوانست به خوبي بدرخشد.»

آمريكا در هفته اول هر ســه ديدار خود را با شكست پشت سر گذاشت اما در هفته دوم به شــش امتياز رسيد و حــاال هم كه هفته ســوم را با برد آغاز كرده است. اســپراو درباره اين روند و عملكرد بازيكنانــش توضيح ميدهد: «كل بازيكنــان تيم آمريــكا در هفته اول خــوب كار نكردند اما بســياري از آنها رفته رفته بهتر شــدند. سه بازيكن واقعــا جوان به نامهاي تــوري دفالكو، جفري جندريك و جيك النگلويس در تيم داريم. هر ســه آنها بازي اول خود را تجربه ميكردند. فكر ميكنم سطح پيشــرفت بازيكنانم واقعا عالي است به ويــژه بنجامين پچ كــه عالي كار كرد. او بازيكني اســت كــه از نظر فيزيكي قدرتمنــد اســت و پرشهــاي بلندي دارد كه كار تيمها را در دفاع ســخت ميكند.»

اسپراو درباره مسابقه بعدي آمريكا برابر روسيه نيز ميگويد: «بازي بعدي ما برابر روسيه است كه در هفته پيش موفق شديم آنها را در فرانسه شكست دهيــم اما ميدانيم كه بازي با اين تيم آسان نيســت. روسيه يك تيم فيزيكي است و ميدانيم كه انگيزه بااليي براي بازي و كسب پيروزي برابر ما دارند.»

آمريكا و روسيه در حالي به مصاف هم ميروند كه روســيه هــم در ديگر ديدار اين گروه، لهســتان ميزبان را به راحتي و در سه ست پياپي شكست داد و به جمع تيمهاي سه برده اضافه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.