كوالكوويچ: باخت به آمريكا براي اعتماد به نفس بازيكنان خوب نيست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيــم ملي واليبــال ايران ميگويد باخــت از آمريكا برای اعتماد به نفس بازيكنان خوشايند نيست و اميدوار اســت اين آخرين باري باشد كه تيمش 24 بر ۰2 جلو اســت و ميبــازد. ايگور كوالكوويــچ پس از شكســت ۳ بر صفر تيمش مقابــل آمريكا دربــاره اين بازي ميگويد: «شروع خوبي نداشتيم و به تيم آمريكا به خوبي فرصــت داديم تا تقريبا به راحتي و با كمترين فشــار ست اول را پيروز شود.»

او بــا بيــان اينكه در ســت دوم از نيمههاي ســت به بازي برگشــتيم ادامه ميدهد: «در ست دوم به بازي برگشتيم اما باز هم اواخر ســت بــه هنگام نتيجه گرفتــن فرصتهاي خوبي را از دســت داديم.»

ســرمربي تيم ملي واليبال ايران به باخت عجيب ايران در ســت ســوم هم اشاره ميكند: «در ست سوم با همه فراز و نشيبهايي كه در بازي بود، توانستيم 24 بــر ۰2 پيش بيفتيم. همانگونه كه ديديد تيم آمريكا ســرويسهاي ريسكي خود را رو كــرد و تيم ايران را با مشــكل جدي مواجه ساخت.»

او معتقــد اســت تيمــش در ضد حمــالت ضعيــف كار كــرد و در مقابل حريــف عملكــرد خوبي در ايــن زمينه داشت: «آمريكا شايسته اين پيروزي بود زيرا بســيار خوب بازي كرد. مخصوصا در ضدحمالت خوب كار كرد. برعكس، تيم ايران در ضد حمالت ضعيف ظاهر شد.»

كوالكوويچ بــا تاكيد بر اينكه نتيجه اين بازي بــراي اعتماد به نفس بازيكنان خوشــايند نيســت ادامه ميدهــد: «در واليبال گاهي بايد با شكســت نيز مواجه شــد. اميدوارم آخرين ستي باشد كه 24 بر ۰2 جلو هســتيم اما نتيجه ســت را از دست ميدهيم.»

ســرمربي تيــم ملي واليبــال ايران درباره مســابقه با لهســتان نيز ميگويد: «امروز به مصاف لهســتان خواهيم رفت. بايد بازي خود و بازي لهســتان را آناليز كنيم. طبيعتا با لهســتان هــم خواهيم جنگيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.