12 مدال نتيجه تالش ورزشكاران «او اسپورت»

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم او-اســپورت كارگــران ايران در پنجميــن دوره رقابتهاي ورزش كارگري و در نخستين روز بازيهاي خود صاحب 2۱ مدال رنگارنگ شد.

تيم او- اسپورت كارگران ايران با دو تركيب مبارزهاي و ذهني با حضور ۱2 ورزشــكار در نخستين روز بازيهاي اين رشــته موفق به كسب 6مدال طال، 4 نقره و 2 برنز شــد. رضا مرادي، اســالم عبــدي، مبين بابازاده بورا، فرنــاز خاني، حامد سليماني و نازلي خاني صاحب مدال طال شدند. مريم اشــرفي، نازنين زكي، محمد داداشــي و نگارگلگونه در ســكوي دوم ايستادند و به مدال نقره رسيدند.

پژمــان وحيدي پور و صــادق اصبري نيز مــدال برنــز را از آن خود كردنــد. ورزش اواسپورت داراي 9 سيســتم مسابقهاي است كه در بخشهاي هنري، ســاحلي، رزمي و ذهني كاربرد دارد و ورزشــكاران بايد سرعت، چابكي، انعطافپذيــري، عكس العمل، تعادل و چاالكي توأم با تمركز را هنگام انجام مسابقه در نظر بگيرند.

پنجمين دوره رقابتهاي ورزش كارگران جهان ۳2 تا ۸2 خردادماه در شــهر ريگا در حال برگزاري اســت و كاروان ورزش ايران با 9۱ تيم در قالب ۱۱رشته ورزشي به همراه 59۱ مربي، سرپرست و ورزشكار در اين رقابتها شركت كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.