تفتيان‌در‌فرانسه‌ورودي‌هند‌را‌گرفت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســريعترين مرد ايــران در دوي ۰۰۱ متر رقابتهاي بينالمللي فرانسه اول شد.

حســن تفتيــان كــه در اردو و مسابقههاي دووميداني فرانسه به سر ميبرد، با ركــورد 52:۰۱ ثانيه ۰۰۱ متر را به پايان برد و به مقام قهرماني رسيد.

در ايــن رقابتهــا بعــد از او دوندههايي از كشور آفريقاي جنوبي با ركوردهــاي ‪92:۰۱ ۸2:۰۱،‬ و ۷۳:۰۱ در ردههاي دوم تا چهارم ايستادند.

تفتيان كه در بازيهاي كشورهاي اســالمي به علت گرفتگي عضله دچار مصدوميت كوچكي شد، طي يك ماه گذشــته تمريناتش را دنبال كرد و در فرانسه توانســت به حد نصاب ورودي رقابتهاي قهرماني آسيا برسد.

فدراســيون همين ركــورد ۰۱ ثانيه و 25 صدم ثانيــه را براي ۰۰۱ متر در نظــر گرفته و عنوان كرده بود كه تفتيان هم با توجه به شــرايطش بايد اين ركــورد را ثبت كند تا مجوز حضور در رقابتهاي قهرماني آســيا را به دســت آورد. ركوردي كه تفتيان در فرانســه ثبت كرد، اگرچه با ركورد شــخصي او فاصله زيــادي دارد اما با توجه به مصدوميتي كه پشــت ســر گذاشــته، ميتــوان اميدوارانه به اين ركورد نگاه كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.