مشكالت‌سخت‌افزاري‌مانع‌برد؟‌

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم بســكتبال با ويلچــر جوانان زير ۳2 سال در رده هشتم رقابتهاي جهاني كانادا قرار گرفت.

در ادامــه رقابتهاي بســكتبال با ويلچــر جوانان كه در شــهر تورنتو كانــادا در حــال برگــزاري اســت، بسكتباليستهاي كشورمان در مصاف با تيم فرانســه با نتيجه ۳6 بر 6۷ اين ديدار را واگذار كردند و در رده هشتم جهان ايستادند.

تيم ايــران در رقابتهاي مرحله گروهــي مقابــل تيمهاي اســتراليا، برزيل و ايتاليا به برتري دســت يافت اما در برابر تركيه و كانادا متوقف شــد و با كســب عنوان چهارم گروه الف به مرحله يك هشتم صعود كرد.

در اين مرحله بسكتباليستهاي ايران برابر انگلستان با شكست مواجه شــدند و از راهيابــي بــه مرحله يك چهارم بازماندند.

به اين ترتيب پرونده تيم بسكتبال با ويلچر جوانان ايران با كســب عنوان هشــتم جهان در رقابتهــاي تورنتو كانادا بسته شد.

بعــد از ثبــت اين نتايــج، پاالر، ســرمربي تيــم ايــران به مشــكالت ســخت افزاري تيم ايران اشاره كرد و گفت:«بهانه نمــيآورم اما باخت ما به انگلستان فني نبود و به خاطر شرايط ويلچرها، اين بازي را واگذار كرديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.