آغاز اردوي تيم ملي واليبال بانوان بدون مربی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تمرينات تيم ملي واليبال بانوان براي حضور در مســابقات قهرماني آسيا از امروز آغاز ميشود.

نوزدهميــن دوره مســابقات واليبــال قهرماني زنان آســيا ۸۱ تا 26 مردادماه به ميزباني شــهر مانيل كشــور فيليپين برگزار ميشود كه تيم ملي ايران با تايلند، چين تايپه و مالديو همگروه است. بعد از تغييراتي كه در فدراســيون واليبال در بخش نايبرييســي به وجود آمــد، فريبا صادقي از مربيان بــا تجربه واليبال اين سمت را عهدهدار شد.

فدراســيون واليبال ايران براي هدايــت تيم ملي كشــورمان بعد از رفتن مايدا چيچيــچ مذاكراتي را با چند مربي داخلي داشته اما هنوز به نتيجه نرسيده است.

بــا توجه به نزديكي مســابقات اعــالم شــده اردوهاي تيــم ملي از شنبه آغاز ميشود اما هنوز مشخص نيســت چه كســي هدايت بانوان را برعهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.