شكست بسكتباليستهاي جوان در دومين ديدار تداركاتي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم بســكتبال جوانــان ايران در دومين مسابقهاش از اردوي صربستان برابر حريف خود مغلوب شــد. دومين ديــدار تداركاتي بسكتباليســتهاي جوان ايران در اردوي صربســتان برابر تيم بزرگساالن ژاركو برگزار شد كه در پايان شــاگردان رضا نوري با اختالف كم و با نتيجه 65 بر ۱6 مغلوب حريف خود كه قهرمان ليگ دسته دو بلگراد است شدند.

مليپوشــان ايران كــه دهم تير بايد كارشــان در جام جهاني زير 9۱ ســال مصر را شروع كنند براي كسب آمادگي به صربســتان سفر كردهاند و سه مسابقه دوستانه ديگر هم دارند.

همچنين تيم بســكتبال جوانان ايران در اولين مســابقهاش در اردوي تداركاتي صربســتان مغلوب حريفش شــد. شــاگردان رضا نوري كه خود را براي جام جهانــي مصر آماده ميكنند در اولين ديدار به مصاف تيم دايناميك رفتنــد و 9۷ بــر 4۷ مغلوب شــدند. دايناميك قهرمان ليگ بلگراد است.

جام جهاني زير 9۱ سال مصر از ده تير در قاهره آغاز ميشود و مليپوشان جوان آخريــن تالشهاي خود را براي آمادهسازي انجام ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.