ادامه آمادهسازي جوانان واليبال در اسلووني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم واليبال جوانان ايران پس از سفري ۱۱ ساعته به ماريبور اسلووني رســيد. تيم واليبال جوانان ايران كه خــود را بــراي حضور در مســابقات جهاني آماده ميكند، پس از برگزاري اردوي آمادهســازي و چنــد ديــدار دوستانه در تركيه راهي اسلووني شد. مليپوشــان جوان ايران بعد از اينكه در 4 ديدار تداركاتي توانستند جوانان تركيه را از پيش رو بردارند، در ادامه مسير آمادهسازي خود راهي اسلووني شدند.

شــاگردان بهروز عطايــي پس از ســفري ۱۱ ســاعته به شــهر ماريبور اسلووني رسيدند تا طبق برنامه آخرين مراحل آمادهسازي خود را دنبال كنند. نوزدهميــن دوره مســابقات واليبــال قهرماني جوانان زير ۱2 ســال جهان با حضور 6۱ تيم برتــر از دوم تا يازدهم تيرماه به ميزباني جمهوري چك و در شهرهاي «چسكه بوجويتسه» و «برنو» برگزار ميشــود و تيم واليبال جوانان ايران در دور مقدماتي اين رقابتها در گروه سوم با تيمهاي ايتاليا، آرژانتين و اوكراين همگروه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.