مدال برنز براي ايران بعد از خطاي تيم فرانسه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم دو و ميداني ايران در حالي كه با كسب شش مدال در دومين روز رقابتهاي خود به كارش پايان داده بود، با مردود اعالم كردن مقام نخست تيم فرانسه در ماده 4 در ۰۰۱ متر امدادي، بر سكوي سوم ايستاد.

رقابتهاي دو وميداني در شهر ريگا ادامه يافت و تيم ايران با كسب سه طال، دو نقــره و يك برنز به كار خود پايان داد اما پس از بازبيني ماده 4 در ۰۰۱ متر زنان از سوي كميته داوران، حركت تيم فرانسه كه به مقام نخست اين ماده دست يافته بود، مردود اعالم شــد. به اين ترتيب تيم زنان ايران كه پيش از اين در جايگاه چهارم اين ماده قرار داشت، بر سكوي سوم ايستاد و صاحب مدال برنز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.