تيم جودو كارگران قهرمان شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم جودو كارگران ايران با هشت ورزشكار در هفت وزن و كسب هشت مدال با اقتدار قهرمان جهان شــد. تيم جودو كارگران ايران در حالي در سالن مركزي جودو ريگا پايتخت لتوني برابر حريفــان روي تاتامي قرار گرفت كه نفرات ايران در تمامي اوزان بر روي سكو قرار گرفتند. براي تيم ايران در وزن ۰6- كيلوگرم كيوان بهرامي، در وزن -66 كيلوگرم قاسم نوريزاده، در وزن ۳۷- كيلوگرم مسعود خان احمدلو، در وزن۰9- كيلوگرم حامدرشــيدي، در وزن ۰۰۱- كيلوگرم مجتبي نيك بين، در وزن ۰۰۱+ كيلوگرم حميدرضاســجاديفر به مدال طال رسيدند و در وزن ۱۸- كيلوگرم الياس علي اكبري در فينال مغلوب قهرمان جهان شد و به مدال نقره رسيد. در وزن ۰۰۱+ كيلوگرم محسن هادي به مدال برنز رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.