تيرماه، دور جديد تمرينات هندبال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دومين مرحلــه اردو تيم ملي هندبال بعــد از اتمــام دوره مربيگــري بينالمللي بدنسازي در تيرماه آغاز ميشود.

بــه گفتــه عليرضا حبيبي ســرمربی تيــم ملی، قرار بــود دوميــن مرحله اردو تيــم ملي در اين روزها برگزار شــود اما با توجــه به مصادف بودن بــا ايام ماه مبارك رمضان و شــبهاي قدر، برگزاري اين اردو به بعد موكول شد. به اميد خدا بعد از اتمام دوره مربيگري بينالمللي بدنسازي دومين مرحله اردو آغاز ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.