امید عمیدي بخت خود را روي رینگ امتحان ميکند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

قرار شده تيمهاي تكواندو ايران با نام شــهيد خرازي در مسابقات قهرماني جهان حضور پيدا كنند. نشســت صميمي محمد پوالدگر با كادر فني و مليپوشان اعزامي به مسابقات قهرماني جهان 201۷ و با حضور خرازي برادر شــهيد حاج حســين خرازي فرمانده دالور لشــگر 14 امام حسين (ع) و محمد احمديان همرزم اين شــهيد بزرگوار در محــل مزار شــهيد گمنام فدراســيون تكواندو برگزار شــد. در پايان اين مراسم و پس از بيان خاطرات حاج محمد احمديان همرزم شــهيد خرازي از دالوريهاي اين شــهيد بزرگوار، توســط بــرادر و همرزم شــهيد خرازي پالكهايي با نام مليپوشان به همــراه چفيه به اعضــاي تيمهاي ملي تكوانــدو اعزامي به مســابقات جهاني اهدا شــد. البته اين تنها خروجي اين نشســت نبود چراكه قرار شــد تيمهاي ملي تكواندو كشــورمان براي حضور در آوردگاه جهاني

مهدي ســهرابي كه همواره انتقادهاي تندي از عملكرد مدير تيمهاي ملي داشــته، بار ديگر به پيست برگشته و جالب است كه دليل بازگشــتش را رفتن مدير تيمهاي ملي دوچرخهسواري ميداند.

اين ركابزن با تجربه تيم ملي ميگويد: «بعــد از تغييــر و تحــوالت خوبــي كه در فدراسيون دوچرخهسواري صورت گرفته بود و با آمدن دبيــر و مدير تيمهاي ملي جديد تصميم گرفتم كه فعاليتم را بيشــتر كنم و بعد از ۷ سال به مســابقات پيست بازگشتم و قهرمان هم شــدم. اردو هم براي مسابقات كاپ آســيايي آغاز شده و بايد در آن شركت كنم.» او ادامه ميدهد: «مدير سابق تيمهاي ملي منشا مشــكالت در فدراسيون گذشته بود كه خوشــبختانه جدا شــده است و حاال ميتوانيم اميدوار باشيم كه دوچرخهسواري به روزهاي خوب خود بازگردد. او باعث شده بــود كه خيلي از ركابزنان خوب كشــورمان با نام ســردار سرافراز شــهيد حاج حسين خرازي فرمانده دالور لشگر 14 امام حسين (ع) حضــور پيدا كنند. تيــم ملي تكواندو كشورمان در بخش مردان با تركيب آرمين هادي پور، فرزان عاشــورزاده، ميرهاشــم حســيني، ابوالفضل يعقوبي، مسعود حجي زواره، پوريا عرفانيان، سعيد رجبي و سجاد مرداني به مصاف رقبايشان ميروند. ناهيد كياني، طيبه پارســا، كيميا عليزاده، مليكا ميرحســيني، زهرا پوراسماعيل و اكرم خدا بنــده هم تركيب تيمملي زنان كشــورمان را تشــكيل ميدهند. هدايــت تيم مردان برعهــده مهدي بي باك و تيم زنان برعهده مهرو كمراني بهعنوان سرمربي است. بيست و ســومين دوره مسابقات قهرماني جهان ۳ تا ۹ تيرمــاه در «موجو» كرهجنوبي برگزار ميشــود و تيــم تكواندو بعــد از المپيك، مهمترين رويداد اين رشته را پيش رو دارد كه اين موضوع كارش را سخت كرده است. كنار بروند.»

مليپوش دوچرخه ســواري كشورمان با اشــاره بــه گرفتن وثيقــه 0۵ ميليوني از دوچرخه سواران براي جلوگيري از دوپينگ هــم ميگويد: «فدراســيون در ايــن زمينه بهتريــن كار را كرده اســت. در دوره قبلي اردوهــاي تيــم ملي آلوده شــده بــود و به راحتي در يخچالها مواد نيرو زا را نگهداري ميكردنــد اما حاال همه چيز كنترل شــده است و آزمايشهاي ســالمت كه ميگيرند همه چيز را مشــخص ميكند و ديگر كسي نميتواند به راحتي دوپينگ كند.»

ســهرابي در مورد برنامهاش براي فصل بعد ليــگ برتر نيز ميگويــد: «فعال با هيچ تيمــي قرارداد ندارم و بــا چند تيم خارجي مذاكراتي داشــتهام اما فكر ميكنم تا پايان ســال 201۷ آزاد باشــم. در مجموع هدفم اين است كه در ســال 201۸ براي يك تيم خارجي ركاب بزنم.»

مليپوش سابق تكواندو ايران در حال بررســي شــرايط براي حضور در رشته MMA است.

پس از حضور موفق امير علي اكبري در رشــته ،MMA جواد محجوب كاپيتان سابق تيم ملي جــودو هم به اين رشــته رفت تا آينده ورزشــي خود را در رينگ دنبال كند.

گويــا حضــور موفــق امير علــي اكبري كــه او هم به خاطر محروميــت مادامالعمــر به دليل دوپينگ شــرايط ادامــه فعاليت در كشــتي را نداشت، باعث شده تا ورزشــكاراني كه بــه نوعي با شكســت مواجه شدهاند و درهاي بســته را مقابل خود ميبينند، به رشته MMA يا همان هنرهاي رزمي تركيبي عالقه نشان دهند.

بــه همين دليل اســت كه ميبينيم حــاال اميــد عميدي، مليپوش ســابق تكواندو در حال برنامهريزي بــراي حضور در اين رشته است.

اميــد عميدي كه مدتي قبل به علت اســتفاده از مــواد نيروزا براي مدت چهار ســال از فعاليت در تكواندو محروم شده، مطالعاتي را روي MMA داشــته و قــرار اســت بــه زودي تمرينات جدي خــود را براي حضــور در رينگ آغاز كند. به نظر ميرســد روند حضور ورزشــكاران ساير رشتهها در MMA رو به رشد است و از اين پــس بايد منتظر حضور افراد بيشتري در اين رشته باشيم.

بهتر است مسووالن ورزش كشور براي سر و سامان بخشيدن به اين رشــته كــه ايــن روزها عالقهمنــدان زيــادي پيدا كرده، تدبيري بينديشــند تــا حداقل بتواننــد نظارتي بــر نحوه حضور ورزشــكاران ايران در اين رشــته داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.