از دوپينگهاي 2008 و 2012 شوكه شديم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراسيون جهاني وزنهبرداري به هشدار كميته بينالمللي المپيك در خصوص احتمال حذف اين رشته ورزشي از رقابتهاي المپيك واكنش نشان داد.

به دنبال هشــدار كميته بينالمللي المپيك )IOC( به فدراســيون جهاني وزنهبرداري )IWF( در خصوص حذف اين رشــته ورزشــي از المپيك در صورت عدم رسيدگي به معضل دوپينگ در اين رشته، بعد از برگزاري كنگره فدراسيون جهاني در توكيو سران IWF با انتشار بيانيهاي به اين تهديد واكنش نشان دادند. در بيانيه فدراسيون جهاني وزنهبرداري آمده اســت: «در پي تصميم IOC در تاريخ نهم ژوئن (۹1 خرداد)، اعضاي هيات اجرايي در جلســهاي در شــهر توكيو گرد هم آمدند و در خصوص اين موضوع با يكديگر تبادل نظر كردند. جامعه المپيك و وزنهبرداري در حقيقــت از نتايج تحليلهاي به عمل آمده از بازيهاي المپيــك 200۸ و 2012 شوكه شده است و ما مســووليت خود را بهعنوان نهاد حاكم بر رشــته المپيكي وزنهبرداري درك ميكنيــم. الزم ميدانيم بر اين موضوع تأكيد كنيم كه IWF همواره براي مبارزه با دوپينگ و آن دسته از كساني كه براي گذاشتن تأثير منفي بر تماميت ورزش وزنهبرداري تالش كردهاند، مصمم بوده است و هيات مديره فدراسيون جهاني وزنهبرداري اكنون بار ديگر آمادگي خود را براي انجام فوري اقدامات و اعمال محروميتهاي الزم اعالم ميكند.»

در ادامه اين بيانيه آمده است: «بهعنوان اولين نتيجه از مباحثات آزاد، هيات مديره IWF تأييد ميكند كه يك كارگروه ويژه زبده، معيارهاي متفاوت و اقدامات اوليه براي رسيدن به اهداف ذكر شده را تفهيم خواهد كرد.

با درك اين موضوع كه هميشــه راههايي براي پيشــرفت وجود دارد، هدف IWF تقويــت همكاري ميان اين نهــاد و IOC و نيز كميتههاي ملي المپيك و فدراســيونهاي عضو و توجيه اهميت حياتي داشتن يك هدف مشترك و تالش جمعي براي جلوگيري از رخ دادن اتفاقاتي مشابه در آينده است. همه ما يك واحد هستيم كه پيامي مشترك داريم؛ اتحاد پشتوانه ورزش ماست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.