تشكيل دو كارگروه بعد از تهديد كميته بينالمللي المپيك

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بعد از تهديد فدراســيون جهانــي وزنهبرداري از ســوي كميته بينالمللي المپيك مبني بر خروج اين رشــته از بازيهاي المپيك، مســووالن فدراســيون جهانــي وزنهبرداري بالفاصله تصميماتي را اتخاذ كردند بلكه از اين وضعيت خارج شــوند. براســاس آخرين تصميماتي كه در اولين كنگره فدراسيون جهاني اتخاذ شــد، دو كارگروه براي رسيدگي به تصميمات كميته بين المللي المپيك در مورد وزنهبرداري تاسيس ميشود و هيات اجرايي در ماه سپتامبر جلسه فوقالعادهاي را برگزار ميكند.كنگره فدراســيون جهاني وزنهبرداري در حاشيه مسابقات قهرماني جوانان جهان در توكيو ژاپن برگزار شد و اعضاي كنگره از آخرين تصميمات اتخاذ شده توسط هيات اجرايي فدراسيون جهاني مطلع شدند. آخرين سياستهاي آنتي دوپينگ نيز به كشورهاي حاضر در كنگره ارائه شد. گزارشهايي نيز از رويدادهاي يونيورســياد ۷102، مسابقات جهاني ۷102، مســابقات جهاني 201۹ و المپيك 2020 ارائه شد.

با توجه به تصميمات كميته بينالمللي المپيك براي ايجاد برابري جنسيتي در وزنهبرداري، كاهش سهميه در المپيك 2020 و هشدار بابت دوپينگ، تصميماتي در هيات اجرايي در اين راستا اتخاذ شد كه اين تصميمات به كنگره آمد و به راي گذاشته شد كه از سوي اعضاي كنگره مورد تاييد قرار گرفت. در اين كنگره تصميم گرفته شد كه دو كارگروه مخصوص براي آنتي دوپينگ و بررسي برنامهها تاسيس شود. كار اين دو كار گروه اين است كه برابري جنسيتي، رويدادهاي آينده، وزنها براي المپيك توكيو و سيســتم كسب سهميه المپيك را بررسي كند و نتايج را به اطالع هيات اجرايي برساند. هيات اجرايي نيز برگزاري يك جلسه فوقالعاده در ماه سپتامبر را برنامهريزي كرد.

بيانيه فدراسيون جهاني وزنهبرداري در واكنش به تهدید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.