گرجستان اطالعات نمیداد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراســيون كشــتی بعد از چاپ مطلبی درباره نتايج غيرشفاف جام تفليس توضيحاتــی در اين رابطه ارائه كرد. متن توضيحی كه روابط عمومی فدراســيون كشتی برای ايران ورزشی ارسال كرده، به شرح زير است:

«الزم اســت به اطالع نويســنده محترم برسانيم اطالعات جام تفليس و نتايج مسابقات از كادر فنی كسب شده است و همچنين بالفاصله پس از درج نتايج انفرادی در سايت فدراسيون گرجستان روی خروجی سايت فدراسيون ايران قرار گرفته است. ضمنا سايت فدراسيون گرجستان نتايج ريز مسابقات را درج نكرده است.»

قهرماني زودهنگام ایران در رقابتهاي كشتي فرنگي جوانان آسيا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.