آرين روبن: به پايان دوران بازيگريام نزديك شدهام

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرين روبن، بال هلندی تيم فوتبال بايرن مونيخ اظهارنظري كرده اســت كه شــايد نشانهاي از تصميم او براي آويزان كردن كفشهايــش در پايــان قرارداد فعلياش با باوارياييها باشد.

روبن كــه تا ســال 2018 با بايرن مونيخ قرارداد دارد، در ماه ژانويه امسال قراردادش با باوارياييها را براي يك سال تمديد كرد اما احتمال اينكه اين آخرين قرارداد او با آنها باشد بسيار زياد است و خودش هم اين موضوع را پذيرفته است.

روبن 33 ساله كه ســابقه بازي در تيمهاي چلســي و رئال مادريد را دارد، در پاســخ به اين ســوال كه آيا او بعد از پايان قرارداد فعلياش بــا بايرن مونيخ بــه دوران بازيگــرياش ادامــه خواهد داد، اظهارنظري قطعــي نكرد اما گفت كه وقتي بازنشسته شــود ميخواهد به باشــگاه دوران نوجوانــياش خرونيخن هلند برگردد.

او بــه نشــريه كيكر گفــت: «من دارم به پايــان دوران بازيگريام نزديك ميشــوم و اين يك واقعيت اســت. هر چه ميگذرد من بيشــتر و بيشتر به اين موضوع كه بعد از بازنشســتگي بايد چه كار كنم فكر ميكنم. من خونســردم و درباره اينكه ســال 2018 چــه اتفاقي قرار اســت رخ دهد خيلي نگران نيستم. االن روي اتفاقــي كه در حال حاضر رخ ميدهد تمركــز دارم اما يك چيز كه از آن مطمئنم اين اســت كه من در پايان دوران بازيگريام به هلند و به خرونيخن برميگــردم. من هنوز با باشــگاه دوران نوجوانــيام رابطه خوبي دارم و شــايد بتوانم آنجــا كاري انجام دهم. البته بعد از بازنشستگيام اول ميخواهم شش ماه كامل استراحت كنم و هيچ چيز جز آن انجام ندهم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.