گاهي اوقات سكوت بهترين جواب است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

خبــر داغ ايــن روزهاي رســانههاي ورزشي اروپايي شكايت دادستاني مادريد از كريســتيانو رونالدو به اتهام فرار از پرداخت ماليات درآمدهايش است. دادستاني مادريد با اســتناد به گزارشهــاي دريافتي از اداره ماليات اســپانيا مدعي اســت كــه مهاجم پرتغالي كهكشــانيها در فاصله ســالهاي 2011 تــا 2014 مرتكب 4 فقــره تخلف مالياتي شده اســت كه رقم آن مجموعا به 14/7 ميليون يورو ميرســد. گفته ميشود كــه اين رقم مالياتی بوده كــه رونالدو بايد بابت درآمدهاي تبليغاتياش در آن 4 سال ميپرداخت اما با انتقال آن به شركتهايي در خارج از اســپانيا، اداره ماليات اين كشور را دور زده اســت. وكالي رونالدو منكر اين موضوع شــدهاند و تأكيد دارند كه او طبق قانون مالياتهايش را پرداخته است.

رونالدوي 32 ســاله اما خودش تالش فراواني براي شفافسازي اين موضوع براي رســانهها انجام نداده است. او هفته گذشته در مراسم تجليل از اعضاي تيم ملي پرتغال به خبرنــگاران گفت كــه وجدانش راحت است. حاال او در فضاي مجازي پيام معنادار ديگري منتشــر كرده اســت. او با انتشــار عكســي از خودش كه انگشت اشاره را روي لبانش گذاشــته، در پاسخ به جنجال شكل گرفته درباره او، نوشته است: «گاهي اوقات سكوت بهترين جواب است.»

در واكنــش به شــكايت دادســتاني مادريــد عليه رونالدو، شــركت مديريت او «جســتيفوته» تأكيد كرده، شركت تولين كه گفته ميشود رونالدو درآمدهايش را به حســاب آن انتقال داده، در زمان بازيگري او در منچستريونايتد تأسيس شده و كامال مطابق قوانيــن مالياتي بريتانيا و اســپانيا عمل كرده اســت. رونالدو در حال حاضر در اردوي تيم ملي پرتغال براي حضور در جام كنفدراسيونها آمادگي كسب ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.