كاپيتــان آژاكس به اورتون پيوست ديبوئر يا پيگرينو مربي ساوتهمپتون ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اورتون اعالم كــرده كه داوي كالســن، هافبك تهاجمي آژاكس را با قيمــت 27 ميليــون يورو به خدمت گرفته است. اين مليپوش هلنــدي مدتها بود كــه زير نظر رونالــد كومان، مربــي اورتون بود. او قراردادي پنجساله با اين باشگاه امضا كرده است.

اين بازيكن 42ســاله در حالي آژاكس را ترك ميكند كه دو سال از قرارداد او با اين باشگاه مانده بود. او به باشگاه كمك كرد كه به فينال ليگ اروپاي فصل پيش برسد.

كالســن در دو فصــل گذشــته كاپيتان آژاكــس بوده. او پرورشيافته خود باشگاه است و در سال 2011 اولين بازياش را براي اين تيم انجام داد. كالسن در 163 بازي براي آژاكس، 49 گل زد.

اورتــون بهويــژه بــا جدايي احتمالــي روملو لوكاكــو، به دنبال تقويت بخش تهاجمي تيم است.

فرانــك ديبوئر و موريســيو پيگرينــو، دو گزينــه اصلــي ســاوتهمپتون براي جانشيني كلود پوئل هســتند. پوئل ساوتهمپتون را به رده هشــتم جــدول و فينال جام اتحاديه رســاند اما نارضايتي مديران و طرفداران باعث شد كه او از اين تيم برود. ساوتهمپتون مربي ميخواهد كه ديد بلندمدت داشته باشد و ديبوئر و پيگرينو را در نظر گرفته است.

تومــاس توخــل درفهرســت نامزدهاي اوليه باشگاه جاي داشت اما اكنون ديگر گزينه آنها نيســت، چرا كه به مربيگري اين تيم عالقه ندارد. راجر اشــميت، مربي سابق باير لوركوزن هم به پكن گوان چين پيوسته و ماركو سيلوا هم از هال به واتفورد رفته است.

ساوتهمپتون در سالهاي اخير به ســراغ مربياني رفتــه كه بيكار بودهاند، مانند موريســيو پوچتينو، رونالد كومان و پوئل.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.