انتظار داشتم با ميالن اين كار را بكند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اســتعداديابي كــه جانلوييجــي دوناروما را كشــف كرده ميگويد مردم نبايد از تصميم او براي پشــت كردن به ميالن تعجب كنند چون قبال همين كار را با اينتر كرده. دوناروما يك سال ديگر با ميالن قرارداد دارد، يا در اين تابستان فروخته ميشود يا يك سال بعد بهعنوان بازيكن آزاد از سنسيرو ميرود.

جيوكونــدو مارتورلي كــه دوناروما را در ناپل كشــف كــرد ميگويد عالئم هشداردهنده قبل از اين هم بود بخصوص با شــيوهاي كه ميالن، بازيكن تيم ملي ايتاليا را از چنگ رقيب قديمياش، اينتر درآورد:«شــايد براي عدهاي خوشــايند نباشد اما من از معدود كساني هستم كه ميتوانســتم پيشبيني كنم كه دوناروما قراردادش را تمديد نميكند.

بايد اين مشــكل را ريشه يابي كرد تا مشخص شود مسووليتش بر عهده چه كســي اســت. من همه چيز را درباره او ميدانم، خانواده اش، بســتگانش و تمام زواياي زندگياش.

تعجــب ميكنــم از روزنامههــا و ايســتگاههاي تلويزيونــي كــه وانمود ميكنند نميدانند چه چيز پشت ماجرا بوده. ســابقه دوناروما پيچيده اســت و اين آخرين نتيجه رفتاري اســت كه از ابتــدا منصفانه نبوده. من نميگويم او را كشف كردم، 10 ســاله بود و هر كوري ميتوانست استعداد او را ببيند. من اين پسر را در ناپل ديدم و به پيرو آسيليو در اينتر زنگ زدم. تا سال 2013 مورد توجه اينتر بود و چنــد بار با اين تيم آزمايش داد امــا همــان موقع كه ميخواســت بعد از چهار سال ســخت قرارداد ببندد ناگهان با ميــالن توافق كرد. طوري بود كه حس ميكــردم يك بار با ميالن اين كار را ميكند. تكرار ميكنم، خانواده او در ســال 2013 با اينتر قرارداد بستند، به ناپل برگشــتند، فــردا صبح دوباره با هواپيما به ميالن آمدند و با روســونري قرارداد بستند، قراردادي كه 24 ساعت قبل بسته بودند، ارزشي نداشت.»

ميــالن پيــش از ايــن گفتــه بود بــراي فروش بازيكني كــه به قول مدير برنامههايــش، مينو رايــوال، «مارادوناي دروازهبان ها» است، با 100 ميليون يورو هم وسوسه نميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.