تراپ: خبر بازگشت من به آلمان شايعه است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كوين تراپ، دروازهبان پاري ســنژرمن گفتــه خبر پيوســتنش به بايــر لوركوزن يا ولفســبورگ صحت ندارد. تراپ 26 ساله در حال حاضر در اردوي تيم ملي آلمان در جام كنفدراســيونها حضور دارد. مشخص نيست كه اوناي امــري، مربي پاري ســنژرمن در فصــل آينده از او بهعنوان دروازهبان شــماره يك اســتفاده خواهد كرد يا از آلفونس آرئوال. بــا اين حال اين دروازهبان ســابق آينتراخت فرانكفــورت گفته كه ميخواهــد در پاريس بماند: «من هم شــايعات بازگشــتم به آلمان را شــنيدهام اما اين خبرها صحت ندارد. اين ادعاها براي من عجيب اســت و من نميدانم كه از كجا ميآيد. از قرارداد من با پياسجي هنوز ســه سال مانده اســت و من ميخواهم تا پايان فصــل بمانم. من قراردادي بلندمدت امضا كردم چون ميخواهم كه با اين باشــگاه به دستاورد برسم.»

تــراپ در دومين فصل حضور در پاريس اشــتباهات كمتري داشــت با اين حال هنوز نتوانســته همه را متقاعد كند كه شايســته عنوان دروازهبان اصلي پاري سنژرمن است.

آرئوال هم فصل ســختي را پشــت سر گذاشــت اما او محصــول آكادمــي جوانان پياسجي اســت و باشــگاه او را بسيار قبول دارد. از امــري به دليل نحوه مديريت پســت دروازهباني تيم انتقاد شــده است. ميگويند كه او بســيار به اين دو فشار ميآورد و هنوز تصميمش را نگرفته كه كدام دروازهبان اصلي باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.