ميالن درصدد خريد يك دروازهبان جديد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

با امتناع جــان لوييجي دوناروما براي تمديد قراردادش با روســونري به دليل پذيرفته نشــدن شروطش، اين باشــگاه به فكر خريد دروازهبان جديد افتاده و سه گزينه را در ليست خريدهاي تابســتانياش قــرار داده است.

به گزارش شبكه اسكاي اسپورت ايتاليــا، نوربرتو نتــو، دروازهبان دوم يوونتوس، ماتيا پرين و وويچخ شزني، دروازهبان آرسنال كه دو فصل براي رم قرضي بازي كرد، سه گزينه ميالنيها هستند. يوونتوس براي فروش نتو 10 ميليــون يورو ميخواهد، كســي كه باشــگاههاي واتفورد، والنسيا و ناپولي هم درصدد جذب وي هستند.

شــزني اما ظاهرا با يوونتوس به توافق رسيده اگرچه آرسنال هنوز در مورد رقم قرارداد بــا يووه اختالفاتي دارد.

گزينه ســوم پرين 24 ساله است كه با توجه به رابطــه خوب ميالن و جنوا محتملتــر از دو گزينه قبل به نظر ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.