كرويف و مسي با يكديگر اختالف پيدا ميكردند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يوهان كرويف، ســرمربي و اســطوره فقيد بارســلونا يكي از كســاني بوده كه پپ گوارديوال ديگر ستاره ســابق آبيواناريها بارهــا و بارهــا از او تمجيــد به عمل آورده اســت. سرمربي حال حاضــر منچسترســيتي اما االن ميگويد كه اگر كرويف سرمربي ليونل مســي بود، احتماال ميان آنهــا اختالفات فراواني شــكل ميگرفــت. گوارديــوال دربــاره ســناريوی كار كردن مســي بازيكني كــه زير نظر او 14 جام برد و ســرمربي هلندي سابق خــودش، در مراســم تجليــل دوستان كرويف، گفت: «مطمئناً ميان يوهان و مســي اختالفاتي شــكل ميگرفــت، اختالفي كه ما هم بــراي مدتــي تجربهاش ميكرديم اما بعــد از مدتي آنها يكديگر را درك ميكردند چون هر دو بســيار باهوش هســتند. يوهان با تواناييهايي كه بهعنوان يــك مربي داشــت و مســي با قابليتهايــش بهعنــوان يــك بازيكــن، قطعا ميتوانســتند در كنار هم جامهاي زيادي ببرند.» گوارديــوال در ادامــه فاش كرد كــه گاهي اوقات در شــيوههاي مربيگرياش ســعي كرده است كه از اســتاد خود الگو برداري و بر بحرانهاي روانــي كه گهگاه در تيمش به وجود ميآمد غلبه كنــد. او ادامــه داد: «زماني كه من بــا يك بازيكن، رســانهها يا تيم فنيام مشــكل دارم، به اين فكر ميكنم كه اگــر يوهان بود چــه كار ميكرد. حدس زدن آن غيرممكن است اما من انجام اين بازي را دوست دارم چون او تنها كسي بود كه اينگونه مشكالت را حل ميكرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.