مدافع آرژانتيني با سوزن به بازيكنان حريف ضربه ميزد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فدريكو آلنــده، مدافع اســپورت كلوب پاسيفيكو با ســوزن به مهاجمان استوديانتس حمله ميكرده اســت! ايــن بازيكن اين كار را در جريان ديــدار دو تيم در جام حذفي انجام داده اســت. پاسيفيكو در دسته چهارم فوتبال آرژانتيــن بازي ميكند و توانســت تيم بزرگ استوديانتس را سه بر دو شكست دهد. هنگامي كه بازيكنان اين تيم به شهرشان بازگشتند از آنها مانند قهرمانان استقبال شد اما هنگامي كه از آلنده پرسيدند چطور مهاجمان استوديانتس را مهار كرد، او گفت به سراغ روشهاي كارلوس بيالردو، مربي سابق آرژانتين رفته است: «بايد به سراغ كتاب قديمي ميرفتم. بيالردو بزرگ. با ســوزن!» بيالردو هم متهم بود در هنگامي كــه در دهــه 1960 در اســتوديانتس بازي ميكرده، با ســوزن بــه بازيكنان حريف ضربه ميزده اســت. از آلنده سوال شــد كه واقعا با سوزن به بازيكنان حريف زده و او گفت: «قسم ميخورم! من خوان فرني اوترو را كشــتم! او از من متنفر ميشود اما فوتبال همين است. نبايد بــه حريفتان احترام بگذاريد. ما ميدانســتيم كــه بايد بازي را كثيف كنيــم چون بازيكنان استوديانتس از اين موضوع خوششان نميآيد.»

اوترو، مهاجم كلمبيايي استوديانتس گفته كه اين را به لوييس آلوارس، داور مسابقه گفته بود: «آلنده چهار بار با ســوزن به من ضربه زد. به همين دليل بود كــه خودم را از او دور نگه ميداشــتم. انگار او سوزن خياطي داشت. من به خاوي تولدو (ديگــر مهاجم تيم) گفتم كه مراقب باشد. خوشبختانه او خيلي آسيب نديد. من بارها به داور گفتم اما او گوش نكرد.»

آلنده 62ســاله با خطر محروميت روبهرو اســت و باشگاهش هم دارد اخراج او را بررسي ميكند. هكتور مونكادا، رييس پاسيفيكو گفته: «ما احســاس بدي داريم. اين اتفاق كار خوب تيم ما را خدشــهدار كرده اســت. من او را از باشگاه اخراج خواهم كرد. اين شوخي او بسيار هم بيمزه بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.