استفاده از بازبيني ويدئويي در جام جهاني؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فيفا قصد دارد سيســتم ويدئوچك را در جام كنفدراســيونها آزمايش كند. ماســيمو بوساكا، رييس كميته داوري فيفا گفته كه اين فناوري به داوران كمك ميكند كه از جنجال در فوتبال اجتناب كنند و ديگر آن اشتباهاتي كه پس از ســالها در خاطرهها ميمانند تكرار نشــود. فيفا ميخواهد كه از سيستم بازبيني ويدئوها در جام جهاني 2018 استفاده شود و تصميمات كليدي ديدارها بر اساس آن گرفته شــود. به اين ترتيب بررسي گلهاي زدهشده، پنالتيهاي گرفتهشــده، كارتهــاي قرمز و تشــخيص بازيكن خطاكار با تصاوير ويدئويي انجام خواهد شد.

اين سيستم در جام جهاني جوانان در كره جنوبي و ديدارهاي دوســتانه استفاده شد و با بحث و جدل فراواني همراه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.