شجاعيان با استقالل توافق كرد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پنــدار توفيقي مســوول نقل و انتقاالت اســتقالل گفتــه بود كه ما هنوز با گســترش در حــال مذاكره هســتيم و قصد داريم شــجاعيان را به اســتقالل بياوريم امــا با توجه به اينكه نصيرزاده مديرعامل گســترش رقــم رضايتنامه ايــن بازيكن را يك ميليــارد و هفتصد اعــالم كرده بود به نظر ميرســيد اين ادعاي توفيقي عجيــب و دور از واقعيت اســت اما مصاحبه روز گذشته نصيرزاده مبني بر اينكه استقالليها تا حدود زيادي توانستند رضايت مسووالن گسترش را براي جذب شجاعيان بگيرند نشان ميدهــد كه ايــن انتقال بــه زودي صورت ميگيرد.

هوشــنگ نصيــرزاده دربــاره پيوستن داريوش شــجاعيان به تيم اســتقالل، ميگويد: «اســتقالل در چنديــن مرحلــه خواســتار جذب شــجاعيان شــده بــود اما مــا هم مخالفتمان را بــا اين موضوع اعالم كرديم، چون حاضر نبودند رقمي كه ما ميخواســتيم را بپردازند. در حال حاضر استقالل به رقم پيشنهادي ما خيلي نزديك شده و تقريبا شجاعيان، جدايياش از گسترش فوالد قطعي به نظر ميرسد. قرار است امروز يا فردا، جلســه نهايي ما با باشــگاه استقالل برگزار شــود تا پس از پرداخت رقم پيشنهادي ما، رضايتنامه شجاعيان را براي حضور در استقالل صادر كنيم.»

به ايــن ترتيب بعــد از خبر بد جدايي كاوه رضايي از اســتقالل اين بار خبرخوب پيوســتن شجاعيان به استقالل ميتواند هواداران اين تيم را اميدوار كند. پيــش از اين نصيرزاده طوري صحبت ميكرد كه انگار اصال قرار نيست شجاعيان به تيم ديگري برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.