بعضي بازيكنان اروپا نديده اند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالليها از اينكــه كاوه رضايي از اين تيم جدا شــد و به بلژيك رفت ناراحت هستند تا جايي كه مسوول نقل و انتقاالت استقالل حرفهاي تندي عليه اين بازيكن زد. توفيقــي در اين ارتبــاط ميگويد:«ما چهارشنبه شــب متوجه شــديم، رضايي به بلژيك رفته اســت. در اين مدت ســعي كرديم با رضايي تمــاس بگيريم و با مدير برنامههايش در ارتبــاط بوديم. در قرارداد رضايي آمده بود كه ايــن بازيكن در ايران فقط ميتواند براي استقالل بازي كند.»

مسوول نقل و انتقاالت باشگاه استقالل دربــاره اينكه آيا اين باشــگاه بــا رضايي اختالفات مالي داشــته اســت؟ ميگويد: «كوچكتريــن اختــالف مالي بــا رضايي نداشتيم. اين بازيكن ۰۸ درصد قراردادش را با تمام آپشــنهايش دريافت كرده است. قرارداد رضايي شــفاف اســت. مديربرنامه رضايي يــك ماه از فصل گذشــته را مدام در رســانهها ميگفت يك فصل پرحاشيه و پرتنش داشــتهايم. بازيكنان خيلي بزرگ به استقالل آمدهاند و رفتهاند ولي هواداران براي كساني جان ميدهند كه با جان و دل براي اســتقالل بازي كنند. ما احترام كاوه رضايي را نگه داشــتيم و حتــي به موقع، پــول اين بازيكــن را داديم. در اســتقالل ســابقه نداشته است ۰۸ درصد كل قرارداد بازيكنان پيش از اتمام فصل پرداخت شود. حتي بازيكناني كه قراردادشــان زير ۰۰۵ ميليون تومان بود، صددرصد قراردادشــان را گرفتهاند.»

توفيقي در پاســخ به اين ســوال كه دريافتي كاوه رضايي از استقالل چقدر بوده است؟ ميگويد: «قرارداد رضايي با استقالل با آپشــنهايش يك ميليارد و ۰۰۶ ميليون تومــان بود كه اين بازيكــن يك ميليارد و ۰۰3 ميليون تومان دريافتي داشته است. او ۰۰۱ درصد قراردادش را گرفته است حتي دو آپشــن قرارداد رضايي بــه اين بازيكن تعلق نميگرفت ولي باشگاه استقالل براي همكاري با اين بازيكن، اين آپشنها را هم پرداخت كرد. توفيقي در پاسخ به اين سوال كه آيا امضاي قرارداد باشــگاه اســتقالل با سجاد شهباززاده دليل جدايي كاوه رضايي بوده اســت؟ ميگويد: «دليلش را نميدانم. ما فكر ميكرديم كاوه در استقالل ميماند. حتي عليرضا منصوريان ســرمربي تيم هم چند بار بــا رضايي تمــاس گرفت كه اين بازيكن جوابش را نداد.»

مسوول نقل و انتقاالت باشگاه استقالل در پايان ميگويد: «بــه هر حال اين اتفاق ناميمون در فوتبال ما هســت. خوشحاليم بازيكــن تيم فوتبال اســتقالل ميتواند در اروپا بازي كند. كســاني كه اروپا نديدهاند فكر ميكنند كلمه اروپا چيز خاصي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.