پادوانيميماند؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

عليرضا منصوريان كه سعي دارد سبك بازي تيمش را شــبيه بازي تيم ملي بكند، تأكيد زيادي بر بازي با دو دفاع مياني فصل قبلش دارد. او كه بــا آزمايش زوجهاي دو نفره متعدد در دفــاع مياني، خيليها را در اين پســت امتحان كرده بود ســرانجام به زوج رابسون و پادو رسيد. رابسون - كنعاني زادگان، كنعانــيزادگان- مگويان، مگويان- رابســون، حســيني- رابســون، پادواني – حسيني و تركيبهاي دونفره ديگر از جمله زوجهايي بودند كه منصوريان در بازيهاي مختلف با به كارگيري آنها قصد داشــت به نتيجهاي كه در فكر داشت برسد.

او در نهايــت بــا كنار هم قــراردادن رابســون و پادواني، هم دو برزيلي همزبان را بغل دســت هم بــازي داد و هم تركيبي از دو مدافع بلندقامت و ســرزن. نفراتي كه در ليگ قهرمانان آســيا تا پيش از بازي ۶ بــر يك برابر العين، بهترين خط دفاع ميان تيمهــاي ايراني حاضر در ليــگ قهرمانان آسيا را تشــكيل دادند و استقالل با همين زوج در رقابتها بــازي ميكرد. منصوريان در ديداري كه روز سهشــنبه بــا افتخاري داشــت از او خواست همه تالشش را به كار بگيــرد تا هرطور شــده زوج برزيلياش در خط دفاع را حفظ كند. البته استقالل سعي دارد منتظــري را هم جذب كند تا خيالش از بابت خط دفاعي راحت باشد. منصوريان با شكست سنگيني كه تيمش مقابل العين خــورد تمام تالش خــود را ميكند تا خط دفاعي استقالل را تقويت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.