بيانيه باشگاه استقالل و تظاهر به بي اطالعي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اين چند جمله از بيانيه باشــگاه استقالل را بخوانيد: «باشگاه استقالل براي ناراحتي و گاليه بابت اين نوع لژيونر شدن شما، چند ابهام و پرسش بيجواب دارد؛ اول اينكه چرا خبر امضاي قراردادت با تيم بلژيكي را درست ساعاتي پس از انتشار خبر امضاي قرارداد با سجاد شــهباززاده منتشر كردي؟ بسيار مهمتر اينكه چرا بدون هيچگونه خبر و اطالعي به باشگاه، ايران را ترك و به بلژيك رفتي؟ لژيونر شــدن تو، خبر خوبي اســت اما اينگونه رفتن اصال خوب نيست. خودت ميداني تمديد قراردادت حرف دل هواداران بود و اولويت سرمربي تيم طي روزهاي اخير هم بارها و بارها مســوول نقل و انتقاالت باشگاه و سرمربي تيم به همين دليل براي مذاكره با تو تماس گرفتند اما دريغ از يك بار پاسخگويي و جواب دادن به تلفن.»

اين بيانيه همچون ســاير بيانيههايي كه نوشــته شده عاري از صداقت است. در همين چند خط ميتوان ابهامهاي بسياري يافت.

نخست اينكه اهل فن هرگز نميتوانند قبول كنند كه باشگاه استقالل در جريان جدايي كاوه رضايي نبوده است و ناگهان در جريان ماوقع قرار گرفته. مضاف بر آن پرسش اين است كه چطور باشــگاه استقالل ساعاتي پيش از عقد قرارداد رضايي با باشگاه شارلوا اعالم كرده بــود طي روزهاي آتي با كاوه رضايي قرارداد ميبنديم اما دراين بيانيه اعالم ميكند كه اين بازيكن پاســخ تلفنهاي باشــگاه را نميداده؟! آن وعدههاي تمديد قرارداد كاوه را بايد باور كنيم يا پاســخ ندادن اين بازيكن به تماسهاي باشــگاه را؟ به هرحال اين موضوع هم تمام شد و باشگاه استقالل بهتر است در راستاي تامين خواستههاي هواداران جاي اين بازيكن را با خريدهاي خوب پر كند و فصل آينده هم درصف مدعيان باقي بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.