شاهرخ بياني :فقط صعود به جام جهاني كافي نيست

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

تيم ملي بعد از شكست ازبكســتان توانست به جام جهاني صعود كند. شــاهرخ بياني پيشكسوت اســتقالل در خصوص اين بازي اينطور ميگويد: «بازي خوبي را شاهد بوديم، تيم ملي كشورمان با حمايت هواداران توانست در همان نيمه اول و به ثمر رساندن گل صعود خود را حتمي كند. ازبكها در نيمه دوم تالش زيادي از خود نشان دادند تا بتوانند به گل دست پيدا كنند اما مدافعاني كــه در هفت بازي گلي دريافت نكرده بودند به هماهنگي الزم رســيده و به ازبكها اجازه گلزني در اين ديدار را ندادند. بازيكنان ازبكستان در دقايق پاياني بي محابا روي دروازه ايران حمله ميكردند و تيم ما توانست در اوج حمالت ازبكها به يك پنالتي دســت پيدا كند كه متاسفانه شجاعي نتوانست آن را به گل تبديل كند. البته ايران در دقايق پاياني گل دوم را وارد دروازه حريف كرد و صعودش به جام جهاني قطعي شد.»

بيانــي در ادامــه ميگويد: «يكــي از هنرهاي كــیروش در طول اين مســابقات ايجاد انگيزه براي تمام بازيكنــان بود. هيچ بازيكني مطمئن نبود كه در تركيب ۱۱ نفره قرار دارد و هيچ بازيكني هم فكر نميكرد كه نيمكت نشين باشد. كیروش با اين شــيوه توانست همه بازيكنان را آماده نگه دارد و شــاهد بوديم هر بازيكني كه حتي براي دقايقي وارد زمين ميشد با جان و دل براي موفقيت تيم ملي بازي ميكرد. صعود ما به روســيه قطعي شــد اما تنها اين مســاله كافي نيست، تمام مســووالن كشور بايد از امروز به فكر موفقيت تيم ملي در روسيه باشند و آنچه را كه كادر فني الزم دارد براي آنها آماده كند. بازيهاي تداركاتي خوب با تيمهاي بزرگ دنيا ميتواند به فوتبال ملي ما كمك زيادي كنــد تا بتوانيم بازيهاي خوبي از خود در جام جهاني ارائه داده و حتي از گروه خود نيز صعود كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.