نظري جويباري: وزارت ورزش به داد استقالل برسد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

علي نظري جويباري كه در گذشته مســوول نقل و انتقاالت استقالل بوده به نحوه يارگيري اســتقالليها اعتراض ميكند: «مسوول نقل و انتقاالت باشگاه استقالل چه كسي است؟ پندار توفيقي؟ توفيقي دبير هيات مديره باشــگاه است و تجربه نقل و انتقاالت را ندارد. كســي بايد كار كند كه به شــرايط آشنا بوده و با بازيكنان رفاقت داشته باشد. توفيقي به بازيكنان از باال به پايين نگاه ميكند. بهعنوان مثــال، صحبتهايي كه درباره شــايان مصلح بــه زبــان آورد يا اينكه عنوان كــرد برخي بازيكنان اروپا نديده هســتند، خوب نبود. اروپا مهد فوتبال اســت، چطــور اين صحبتهــا مطرح ميشود. اســتقالل با شرايطي كه دارد، لطمه خواهد خــورد و وزارت ورزش و جوانان بايد ورود كند.

افتخاري خودش اطالع چنداني از فوتبال ندارد و كســي را مسوول نقل و انتقاالت كرده كه با اين كار بيگانه است. توفيقي سابقهاي نداشته كه مسوول نقل و انتقاالت باشد. دوستان حرفهاي من را جســارت ندانند، توفيقي دبير هيات مديره استقالل اســت و شايد كارهاي اداري را بيشــتر بلــد باشــد.» نظري جويباري در پايان ميگويد: «از وزارت ورزش ميخواهم به داد استقالل برسد. شرايط اين باشــگاه در نقل و انتقاالت خوب نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.