تالش استقالل براي تمديد با ابراهيمي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

نام هافبك باتجربه تيم استقالل در فهرست بازيكنان مورد نظر امير قلعهنويي براي ذوبآهــن وجود نــدارد. در يكي، دو روز گذشته شــايعاتي درباره مذاكره باشــگاه ذوبآهن با اميد ابراهيمي براي حضور در اصفهان مطرح شــده و اين در حالي اســت كه ابراهيمي در ليست امير قلعهنويــي قرار ندارد. اگــر چه ابراهيمي بازيكن مورد عالقه امير قلعهنويي اســت و توســط اين مربي به فوتبــال ايران در ســپاهان معرفي شد اما يكي از مسووالن ذوبآهن اعالم كرد اين باشگاه برنامهاي براي جــذب هافبك باتجربه اســتقالل ندارد. ابراهيمي در حال حاضر به مداواي پــاي خود ميپــردازد و منصوريان را در جريان كارهاي خود قرار ميدهد.

اســتقالل بنا به خواسته منصوريان تمديــد قــرارداد با كاوه رضايــي و اميد ابراهيمــي را در اولويــت كارهــاي خود داشت اما يكي از اين گزينهها از استقالل جدا شــد و به بلژيك رفت. افتخاري بايد طي روزهاي آتي حواســش بــه تمديد قرارداد با ديگر بازيكن استقالل باشد.

اميد ابراهيمي فعــال در اين ارتباط ســكوت كرده و اظهارنظري نميكند اما از قرار معلوم منصوريان از خسرو حيدري باجناق اميد خواسته كه او را براي ماندن راضي كند. بايد ديد طي روزهاي آتي چه اتفاقي ميافتد و تكليــف اميد ابراهيمي چه ميشود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.