استقالليها منتظر بازگشت رضاييان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مسووالن باشگاه استقالل منتظر بازگشــت راميــن رضاييان بــه ايران هستند.

مســووالن باشگاه اســتقالل در انتظار بازگشت رامين رضاييان به ايران هســتند تا مذاكراتشــان را با مدافع فصل گذشــته پرســپوليس به صورت جدي دنبال كننــد. پيش از اين گفته شده بود اين اتفاق پس از بازي ايران و ازبكستان رخ ميدهد اما به دليل سفر رضاييان به دبي اين موضوع چند روزي به تعويق افتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.