پرداخت قسط آخر ساموئل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مديرعامل باشــگاه اســتقالل از واريز قسط ســوم مطالبات «جي لويد ساموئل» بازيكن ســابق اين تيم خبر داد. با اعالم سيد رضا افتخاري، باشگاه اســتقالل آخرين قسط ساموئل را روز پنجشنبه پرداخت كرد و ديگر هيچگونه بدهــي به بازيكنان خارجــي ندارد. به گفته افتخاري، فقط پرونده «پروپژيچ» باقــي مانده كه بــا پيگيريهاي وكيل باشــگاه، پرونده به دادگاه عالي ورزش )CAS( ارجاع شــده است و رسيدگي به آن يك سال طول خواهد كشيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.