پديده،‌تیم‌جديد‌خلعتبري

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدرضا خلعتبــري بهعنوان بازيكنــي كــه بــراي اولين بــار در مشــهد و با هدايت اكبر ميثاقيان در ليگبرتر ايران شــناخته شده و اوج گرفته بود دوباره مورد توجه سرمربي سياهجامگان قرار گرفت به اين اميد كه بتواند با بازگرداندنش او را تبديل بــه چهره اول تيمش كنــد، غافل از اينكــه پرونده ديگري در آن ســمت مشــهد براي اين بازيكن باز شــده و خلعتبري مشغول بررسي پديدهايها بود.

رقابت حساس و البته زيرپوستي شــديدي ميان پديده و سياهجامگان بر سر جذب اين بازيكن كه خاطرات زيادي براي عالقهمندان مشهدي در ليگبرتــر رقم زده، شــكل گرفت تا اينكه ســرانجام خلعتبري كه رابطه خوبي هم با تماشــاگران مشــهدي دارد راهــي پديده شــود و دوئل دو باشــگاه رقيب همشــهري را به سود پديــده پايان دهــد. خلعتبري پس از شموشــك، دوران طاليي خود را در ابومســلم پشتســر گذاشت، به فينــال جامحذفي و عنــوان بهترين تيم شهرســتاني با مشهديها رسيد و مشــهد ســكوي اين بازيكن شــد تا ادامــه دوران فوتبال خــود را در تيمهاي ذوبآهن اصفهــان، الغرافه قطر، الوصل امارات (قرضي)، سپاهان اصفهان، عجمان امارات، پرسپوليس تهران، ســپاهان اصفهان، گســترش فوالد تبريز و سايپا پشت سر بگذارد. او اكنــون به دنبال تكــرار خاطرات شــيرين خود با هواداران مشــهدي اســت. او فصل گذشــته نتوانســت كارنامه خوبي از خودش به جا بگذارد و نيمفصل از گســترش جدا شد و به ســايپا رفت كه در آنجا هم نتوانست بازيهاي خوبــش را تكرار كند. حاال مشــهد و تيم پديده ميتواند شروع دوبارهاي براي او باشــد اگر انگيزهاي براي اين مهم در او باشــد. خلعتبري فصل گذشته برای دو تيم گسترش و سايپا فقط يك گل زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.