حسیني:‌سپیدرود‌به‌سرعت‌يار‌م‌یگیرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جدايي سيد محسن حســيني از گســترش فــوالد و پيوســتنش به سپيدرود رشــت، از آن دسته انتخابهايي است كــه از ديد ايــن بازيكن كامال حســاب شده بوده است.

بــه هميــن خاطر است كه او درباره داليل منطقــياش بــراي اين انتخاب اين طور توضيح ميدهد: « سپيدرود فاكتورهاي زيادي براي من داشت.

از جمله اينكه ما اصالتا گيالني هســتيم و برادرم هم دو، سه ســالي اينجا بود. من 9 سال در تبريز بودم اما فكر ميكنم نياز به يك تغيير فضا داشتم.

همــه اينها را با هم حســاب كردم و در آخر به سپيدرود آمدم!» او البته به خوبيهاي كار در گسترش فوالد هم اشاره ميكند: «هر چقدر از خوبي ساختار باشگاه گسترش فوالد و ظرفيــت فوتبال تبريز بگويم، كم است. اولويت اصلي من مســائل مالي نبود.

لــوكا هم بــه من محبــت داشــت و جزو اولين نفراتــی بود كه به من گفت بيــا قراردادت را تمديــد كن اما من در نهايــت «دو، دو تا چهار تا» كردم و به ســپيدرود آمدم.»

حسيني از عملكرد تيم سپيدرود در فصل نقلوانتقاالت تمجيــد میكند و ميگويد: « برعكس تيم گسترش فوالد، سپيدرود امسال بهسرعت يارگيري ميكند.

اين تيم اســكلت ســال قبل خودش را حفظ كرده و امســال هم بازيكنان خوبي به خدمت گرفته است. حمايتهاي مردمي هم از سپيدرود انجام ميشود كه خيلي ميتواند موثر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.