فالكائو: دوست دارم به ايران بيايم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آلســاندرو روســا ويــرا ملقــب به فالكائــو بهتريــن فوتساليســت حــال حاضــر دنيا كه 7 گل براي رســيدن به ركورد وحيد شمســايي و كسب عنوان بهتريــن گلزن جهان فاصله داشــت در مــورد خداحافظياش و فوتســال ايران صحبتهاي جالبي را مطرح كرد.

او در پاســخ به اين ســوال كه چه اتفاقي افتاد قبل از كســب عنوان آقاي گلــي جهان كــه فاصله زيــادي براي رســيدن به اين مهم نداشت از تيم ملي برزيل خداحافظي كرد اينطور ميگويد: «در واقــع اين خداحافظــي من كوتاه مدت اســت. تصميم دارم در آينده در موقعيتي مناســب، بيــرون از زمين به تيم ملي كشورم كمك كنم كه احساس ميكنــم در اين صورت براي كشــورم مفيدتر خواهم بود.

در بــاور من ايــن اعــداد و ارقام هستند كه نشان ميدهند حضور من در تيم ملي برزيل تاريخي اســت و عناوين و موفقيتهاي زيادي را كسب كرده ام. بنابراين تصميم به خداحافظي گرفتم و ميخواهم در موقعيت مناسب، مديريت تيم ملي برزيل را بر عهده بگيرم.»

او شــناخت بسيار خوبي از فوتسال ايران دارد: «من فوتسال ايران را دوست دارم و در چند ســال گذشــته شــاهد پيشرفت فوتسال ايران هستيم. از اينكه ايران جزو بهترين تيمهاي دنياست و در جام جهاني هم توانســت روي سكو قرار گيرد جاي خوشحالي است.»

فالكائو مدعي اســت كه تا امروز از هيچ تيم داخلي پيشــنهادي براي بازي نداشته است: «من هيچ وقت از تيمهاي ايراني پيشنهاد نداشــتم. االن نيز قصد ترك برزيل را ندارم و دوست دارم مثل گذشــته كه در برزيل بــودم، باز هم در كشور خودم باشم.»

اما ظاهــرا وحيد شمســايي گفته ميخواهــد براي بــازي خداحافظياش از ايــن اعجوبه برزيلی دعــوت كند تا به ايران بياييــد: «همانطور كه گفتم از ايران براي حضــور در بازي خداحافظي پيشنهاد ندارم اما اخيرا براي شركت در دو بازي خداحافظي راهي لبنان و ايتاليا شده بودم.

دوست دارم سفري به ايران داشته باشم و از نزديك شاهد تغييرات فوتسال ايران باشــم و اگر دعوتــي انجام گيرد حتما روي آن فكر خواهم كرد.»

فالكائو با اشــاره به يكي از بازيكنان ايران ميگويد: «من شكل بازي حسين طيبي را خيلي دوست دارم؛ او بازيكني جسور و با كيفيت است كه نقش پررنگي در ميان ساير بازيكنهاي ايراني دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.