رحمان احمدي: در پيكان آرامش دارم گل نخوردن تيم ملي حاصل سالها كار كيروش است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - كیان برنا ‪Kian Borna‬

از نخســتين كســاني بــود كه قــراردادش با پيــكان را تمديد كرد تا يك فصل ديگــر در اين تيم بماند و با مجيد جاللــي كار كند. رحمان احمدي آرامش پيــكان را مهمتر از قرارداد مالي باال و يا هر مزيت ديگري ميداند. او بهعنوان يكي از بازيكنان با تجربه در پيكاني كه مسير جوانگرايي را در پيــش گرفته ادامــه ميدهد و بهعنــوان دروازهبان ســابق تيم ملي نظراتش را درباره كلين شــيت تيم ملي و ركوردي كــه در همين رابطه به نام تيم ملي كشورمان ثبت كرده، بيان ميكند.

رحمان احمدي دربــاره داليل ماندنش در اين تيم توضيح ميدهد: « از صميم قلب دوســت داشــتم باز هم با مجيد جاللي و پيكان كار كنم چون اينجا آرامش داشتم و دارم.

گاهي اوقات ممكن است جايي دو برابــر پــول بگيري امــا رفاقت و صميميتــي كه ميخواهــي را آنجا پيــدا نكني. به نظر مــن بحث مالي، هدف نيســت. شايد هدف مالي باشد اما فوتبالي نــه. من در پيكان به دور از هــرج و مرج ميتوانــم كار كنم و با كادرفنــي و بازيكنان رفاقت خوبي دارم.»

دروازهبان پيــكان درباره اينكه گفته ميشود احتمال پيوستن حامد لك به اين تيم وجود دارد، ميگويد: « تا آنجا كه من ميدانم، تيم ما فقط به دنبال دروازهبان سوم است. با اين حال اما نظر سرمربي ما محترم است و من به شــخصه تابع نظر سرمربي هستم.»

دروازهبان اسبق تيم ملي درباره ركورد كلين شــيت تيــم ملي ايران در دوره مقدماتي جام جهاني تأكيد ميكند: «اين حاصل سبكي است كه كيروش در ‪8 7،‬ سال گذشته در تيم ملي پياده كرده اســت. در سبكي كه كيروش دارد بازيكن به نحو احســن وظايفش را انجام داده است. اين دوره به نسبت دوره قبل ما خيلي متفاوت بوديــم و با خيــال راحتتري راهي مرحله بعد شــدهايم اما فكر ميكنم مهمتر از بحث صعود اين اســت كه بعد از اين چطور آماده شويم. ضمن اينكــه نبايد فرامــوش كنيم كه اين حاصل يك ماه و دو ماه كار نيســت و سالها كار شده تا چنين نتيجهاي حاصل شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.