دانشگر:‌از‌نفت‌شكايت‌م‌يكنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــيريني همكاري با علي دايــي در نفت تهران، محمــد دانشــگر را براي فصــل جديــد به ســايپا كشانده اســت. دانشگر با همه موانعي كه برســرراه پيوستنش به سايپا داشت حــاال در تيم علــي دايي تمرين ميكند و درباره اين انتخاب خــود ميگويد: « خوشحالم كه دوباره شاگرد علي دايي شــدم. با اينكه پيشــنهادهاي ديگري داشتم اما تصميم گرفتم دوباره كار كردن با دايي را تجربــه كنم. در فصل گذشــته روزهاي خوبي را از لحاظ فوتبالي پشتســر گذاشتيم و قهرمان جام حذفي شــديم و اميــدوارم در اين فصل هم با پيراهن ســايپا عملكرد خوبي داشــته باشم و تحت نظر علي دايي بيشتر پيشرفت كنم.» او در ادامه از نظم و انضباطي ميگويد كه در باشــگاه سايپا حاكم است: « به باشگاهي آمدم كه نظم و انضباط خاصي دارد و معتقدم ســايپا يك باشگاه دوستداشــتني است. در اين تيم واقعــا جوانهاي خوبي وجــود دارند و البته بازيكنــان باتجربه هم در كنار ســايپا هســتند كه ميتوانند به جوانها كمك كنند. صددرصد تيم ما در فصل جديد براي كســب سهميه آسيا تالش خواهد كــرد.» دانشــگر درمورد اعتــراض باشــگاه نفــت درمــورد اينكه او و دو بازيكن ديگر ســايپا يعني اســدي و عليياري با اين باشــگاه قرارداد دارند، ميگويد: «من درمورد باشگاه نفت و اين مسائل هيچ صحبتــي انجام نميدهم و بدون مشــكل خاصي به ســايپا آمدم. به هر حال همه ميدانند كه ما در فصل گذشــته چگونه پول گرفتيم و با چه ســختيهايي روبهرو شــديم.» بازيكن سايپا درمورد اينكه تكليف مطالباتش از باشگاه نفت به كجا خواهد رســيد، تأكيد ميكند: «براي گرفتن طلبم از باشگاه نفت شكايت خواهم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.