وضعيت نامشخص صباي قم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رييس هيات فوتبال استان قم از نامشخص بودن وضعيت تيم فوتبال صباي قم و نبود حامي مالي براي اين تيم ابراز نگراني كرد. كريم بهرامي ميگويد: «با حضور در فدراسيون فوتبال توضيحات و مستنداتي را براي حضور تيم صبا در ليگ برتر كشور ارائه داديم ولي بعيد است مشكل اين تيم برطرف شود.

اگر قرار بود فدراسيون براي حضور تيم صبا در ليگ برتــر حكمي صادر كند تاكنون اين اقدام صورت گرفته بود، البته يك ايراد به خود مسووالن اســتان قم برمي گردد كه در ارتباط با اين تيم بي تفاوت هســتند و گويا اين تيم نماينده قم در ليگ برتر فوتبال نبوده است.»

او با اشاره به مشــكالت مالي ميگويد: «اگر تيــم صبا بخواهد در ليگ دســته يك حضــور پيدا كنــد نياز به هزينه و ســرمايه گذاري دارد كه اين شــرايط هنوز فراهم نشــده و تصميم گيري صورت نگرفته است. متاسفانه با وجودي كه اعالم شده امتياز تيم صبا به صورت رايگان به بخش خصوصي واگذار ميشــود اما هنوز براي اين تيم حامي مالي پيدا نشده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.