خاكزاد : با اختيار تام در ماشينسازي حضور دارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علــي خاكزاد كه ســال گذشــته بهعنوان سرپرســت تيم ماشينســازي تبريز فعاليت ميكرد، بهزودي بهعنوان مديرعامل اين باشــگاه در فصل پيشرو معرفي خواهد شــد. پــس از برگزاري جلسهاي در ســازمان ورزش شهرداري تبريز، باشگاه ماشينسازي بهعنوان يك باشگاه مستقل شناخته شده است. براين اســاس، علي خاكزاد نيز رسما بهعنوان مديرعامل اين باشــگاه معرفي ميشود. بــا توجه به مشــخص نبــودن اعضاي هيــات مديره باشــگاه ماشينســازي، حكم خاكزاد بهعنوان سرپرســت صادر شــده اما شــهردار تبريز روز سهشنبه رســما حكم مديرعاملي او را امضا كرده اســت. خاكزاد درباره انتصابش بهعنوان سرپرســت مديريت توضيح ميدهد: « بهعنوان سرپرســت مديريت و با اختيار تام در ماشينسازي حضور يافتهام. قرار اســت تا زماني كه حكــم مديرعامل از سوي باشگاه رسما اعالم شود، بهعنوان سرپرست مديريت به فعاليت خود ادامه دهــم و مشــكلي در اين زمينــه براي پيشبرد اهداف وجود ندارد.» او به هدف ماشينســازي اشــاره ميكند: «هدفي كه براي تيــم ماشينســازي در فصل آينــده تعيين كردهايم صعــود به ليگ برتر فوتبال كشــور ميباشد و براي اين مساله بايســتي تمامي تالش خود را به كار بگيريم. در زمينــه جذب بازيكن و انتخاب سرمربي به دنبال اين هستيم كه بهترين انتخاب را انجام دهيم و به زودي كارمان را شــروع خواهيم كرد تا از نظر زماني نيز از رقبا عقب نمانيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.