مل‌يپوشان‌سپاهان‌از‌۴‌تیر‌در‌تمرينات

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تمرينات تيم فوتبال ســپاهان چند روزي اســت كه در مجموعه باغ فردوس اصفهان آغاز شده و مليپوشان اين تيم در ايــن تمرينات به دليل همراهي تيم ملي شركت نداشتند. احســان حاجیصفي، ســعيد آقايي و عزت ...ا پورقاز ۳ بازيكن مليپوش تيم سپاهان هستند كه همراه بــا تيم ملي در راه حضور در جام جهاني شركت داشتند. كرانچار سرمربي سپاهان به دليل فشــردگي تمرينات تيم ملي به مليپوشــانش تا 4 تيرماه استراحت داده و اين بازيكنان قرار اســت در اين تاريخ به تمرينات سپاهان اضافه شوند. به نظر ميرســد كرانچار كه حاال خيالش بابت خط مياني تيمش راحت شــده، تصميم دارد بعد از اســتراحت، برنامههاي خود درباره اين مليپوشــان را عملي كند. با اضافه شدن سعيد آقايي سرمربي كروات تيم ســپاهان ميتواند با خيال راحت از بازيكــن توانمند خــود در ميانه ميدان بهره گيرد. حاجیصفي ميتواند در پست وينگر چپ، زوج مكمل رســول نويدكيا در پست هافبك تدافعي (همان جايي كه كیروش از او بازي ميگيرد) و همينطور بازيكن پشــت مهاجم مورد استفاده قرار گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.