هواداران مالک واقعی تراکتورسازی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - محسن آذرنيا ‪Mohsen Azarinia‬

بحث واگذاري باشگاه تراکتورسازي به کجا ختم شد؟ آیا باز هم ميتوان با شرایط فعلي؛ که البته ساختگي به نظر ميرسد، امیدوار بود که این باشگاه پرطرفدار خصوصی شود. نباید زیاد خوشبین بود، در شرایط ایجاد شده، به هیچ وجه امكان واگذاري این باشگاه وجود ندارد و براي همین مالكیت باشگاه تراکتورسازي به طور جدي مطرح شد و به یك باره فروکش کرد. حاال هواداران به همان روال سابق رضایت دادند تا تیمشان بتواند در لیگ هفدهم هم همچنان به میدان برود.

دعوا بر ســر مالكيت تراكتورســازي كامال داغ شــده بود و اين اميدواري وجود داشــت كه تكليف اين تيم براي هميشــه مشــخص شود اما متاســفانه در چند روز گذشــته، ســكوت در اين بــاره و تغيير و تحــوالت باز هــم نگران كننده اســت. چيزي كه ميتواند ماهيت تراكتورســازي را در مواقــع مختلف زيرســوال ببرد، باز هم به آتش زيرخاكستري تبديل شده كه همچنان دلهره و آشوب در دل هوادارانش ميانــدازد. ادعاهايی كــه در باره مالكيت تراكتورســازي در روزهاي گذشته، صورت گرفــت، به هيچ وجه قابل اعتنا نيســت و به نظر ميرسد اين تيم بيشتر و پيشتر از اينكه به فرد و سازمان خاصي تعلق داشته باشد، مال مردم تبريز و هواداران اين تيم و باشگاه است. براي اثبات اين حرف، بايد نگاهي به ســالهاي گذشته تراكتورسازي انداخت.

باشگاه تراكتورســازي در طول چند ســال اخيري كــه نمايش قابــل قبول و عملكرد خوبي در ليگ برتر داشــته، مثل اغلب باشــگاههاي ليگ برتري كشورمان همــواره گرفتار مشــكالت مالــي بوده و هست اما اين باشگاه هميشه مورد حمايت مسووالن اســتاني بوده و با تمام مشكالت مقطعي كه براي اين تيم در مســائل مالي وجود داشت، اين باشگاه توانسته با حمايت جــدي مســووالن اســتاني و هوادارانش همواره جزو باشــگاههاي خوش حســاب باشــد و در حقيقت تراكتورسازي از روزي كه به جمع تيمهاي ليگ برتري پيوســت، تحت پوشش سازمانها و نهادهای مختلف شــهر تبريز بوده است، از شهرداري گرفته تا ســپاه پاســداران، از هواداران گرفته تا نهادهــاي مردمي ...و همه و همه در طول چند ســال اخير جــور تراكتورســازي را كشيدند و اين باشــگاه را حفظ كردند به همين خاطر تراكتورسازي اكنون فقط به تبريز و هوادارانش تعلق دارد و ادعا در اين باره ره به جايي نخواهد برد.

جالب اســت كــه دعــواي مالكيت تراكتورســازي در حالي اتفــاق افتاد كه سال گذشته بارقهاي از اميد براي واگذاري اين تيــم به هوادارانش وجود داشــت اما بــه يك باره نه تنها واگذاري اين باشــگاه منتفي شد، بلكه مدعيان مالكيت ديگري نيــز با ســر و صــداي زيادي پيــدا كرد. ادعــاي مالكيــت برخي افراد نســبت به تراكتورســازي و از طرف ديگر مشكالتي كه در خوشــبينانهترين حالــت با اهمال كاري مســووالن فعلي تراكتورسازي براي اين تيم، به وجود آمــد، بحث واگذاري را به طور كلي منتفي كرد و مشخص شد كه مالك واقعی تراكتورسازی نيست.

موضوع فرعي كه در حقيقت موضوع اصلي تراكتورسازي را به فراموشي سپرد.

بالفاصله بعد از اين داستانهاي ظاهراً ساختگي بحث هيات مديره تراكتورسازي مطرح شد و ذهن هواداران به سمتي رفت كه با مشــكالت موجود كسي به واگذاري تراكتورسازي فكر نكند. مخصوصا هواداران اين تيم كــه اين روزها به شــدت نگران تيمشــان بــراي حضور در ليــگ هفدهم هستند و با دلهره روزهاي نقل و انتقاالت را ســپري ميكنند. تشكيل هيات مديره جديــد و عضويت برخي از افــراد در اين هيات مديره و همچنيــن دعواي زرگري مالكيــت تراكتورســازي را در حقيقــت ميتــوان اتئالفي براي نافرمانــي در برابر واگذاري تراكتورسازي دانست. چرا كه اين دو عامل اكنون، كامال بحــث واگذاري را منتفي كرده و به جاي اينكه تراكتورسازي بتواند بهعنوان يك باشــگاه ســودآور، به مردم واگذار شود، اكنون درگير مشكالت عديدهاي اســت كه به ايــن زوديها قابل حل نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.