از لوكا بوناچيچ و تيمش خبر داريد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - ف - گيلكان ‪F. Gilakan‬

لــوكا بوناچيچ در روزهاي نقــل و انتقاالت كجا بود؟ چرا در ميان اخباري كه درباره جدايي بازيكنان پيشــين گسترش فوالد و جذب بازيكنان جديد ميشنويم، ردپا و خبري از لوكا بوناچيچ نيست؟

گســترش فوالد مديرعاملي دارد كه اصــول حرفهاي كار را ميشناسد. هوشنگ نصيرزاده اگر چه اولين تجربه مديرعاملياش را پشــت ســر ميگذارد اما با اكثر مديران ديگر در فوتبال ايران بيشباهت اســت، او يكباره و يكروزه و از دري ديگر به فوتبال نيامــده. عمري را در فوتبال گذرانــده، عمري را به مطالعه و كار كارشناسانه هم گذرانده.

او چارچوبهــاي كار حرفــهاي را ميشناســد، با اســلوب باشــگاهداري آشناست و ميداند براي ساختن تيمي كــه قرار اســت بهتر از فصل گذشــته نتيجه بگيرد، چقــدر بايد تيمش را به نگاه فني سرمربياش نزديك كند.

گسترش با فراز كمالوند در پروژهاي بلند مدت به نتيجه فصل قبل رسيد كه بهتريــن نتيجه تاريخ اين باشــگاه تازه تأسيس بود. براي قدمهاي بلندتر حاال چــه بايد كرد؟ بايد براي لوكا تيم مورد نظرش را ساخت يا اينكه بايد تحت تأثير جريانهاي بيروني تيم بست؟ با هم ماجرايي را مرور كنيم و بگوييم كه مبادا در گسترش چنين اتفاقاتي رخ دهد:

تيمهايي هستند كه واسطههاي انتخاب مربيشان، در نقل و انتقاالت همه امور در انتخاب بازيكنان را نيز در دست ميگيرند. مربي را با اين پيش شــرط كه در انتخاب بازيكنان مطيع باشد، انتخاب ميكنند. مبادا گسترش به اين دست تيمها پيوسته باشد.

گسترش بايد تكليف خود را در اين زمينهها با خودش روشن كند. مديرعامل و ســرمربياش كار را به ديگران ميســپارند يا خودشان تيم و باشگاهشان را اداره ميكنند؟

پروژه جذب بازيكن اگر با هدفگذاريهاي بلند مدت باشگاه، مشــاوران فني و سرمربي توأم نباشد، به پروژهاي شكست خورده تبديل خواهد شد. اين يك شــوخي نيست كه سرنوشت تيم به چگونگــي فعاليتهايش در نقل و انتقــاالت گره خورده. اگر قرار باشــد كار نقل و انتقاالت از دايره نگاههاي فني و اقتصادي خارج شــود و رابطهها به قراردادها منجر شــوند، تيم فردايي نخواهد داشت.

به ماجراي انتقال شجاعيان به استقالل نگاه كنيم. هوشنگ نصيرزاده در چند وقت اخير كوشش كرده تا در مذاكره با باشگاه استقالل هوشيار باشد و منافع باشگاهش را در نظر بگيرد. او اين كار را خوب پيش برده و شــأن بازيكن و باشگاهش و البته منافع اقتصادي باشــگاه تحت مديريتش را در نظر دارد. پرسش اما اين اســت كه آيا در جدايي و جذب بازيكنان ديگــر نيز مديرعامل گسترش تمام امور را زير نظر دارد؟ آيا ديگران در نقل و انتقاالت دخالتهــاي نا بجا ندارند؟ آيا آنها كه در قــرارداد لوكا بوناچيچ نقش ايفا كردند، حــاال در چينش نقل و انتقاالت صاحب اختيار نشدهاند؟ اگر هوشــنگ نصيرزاده تأييد ميكند كه باشگاه تحت مديريتش را چنين آسيبهايي تهديد نميكند، اين ترديدها نيز از اذهان پاك خواهند شد.

مديريت برنامههاي بازيكنــان در فوتبال حرفه قانوني و بي حرف و حديثي اســت اما اينكه دور از اين نقش، نقل و انتقاالت يك باشــگاه را در دست بگيرند و سپس بازيكنان را براي قرارداد با يك باشگاه محبور به پرداخت درصد كنند، رفتاري غيرحرفهاي اســت كه هم در سيستم يك باشگاه اختالل پديد ميآورد و هم حرفه نقل و انتقــال بازيكن را مخوف جلوه ميدهد. گســترش روزي از ســرمايهگذاري خصوصياش در فوتبال به نتايج بهتري ميرسد كه اين رفتارهاي غيرحرفهاي اطرافش ريشه نكرده باشد. چه خوب اگر گسترش فوالد از اين شائبهها در امان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.