ابراهيمي در تراكتور ميماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بحث جدايي محمد ابراهيمي از تراكتورســازي تبريز خيلي جدي پيش ميرفت كه باشــگاه پرسپوليس اعالم كرد به دليل شــرايط متفاوت و ســخت تراكتورسازي حاضر نيست از اين تيم هيچ بازيكني به خدمت بگيرد. به اين ترتيب به نظر ميرســد ابراهيمي در تراكتور بماند چراكه او يك فصل ديگر هم با قرمزپوشــان تبريزي قرارداد دارد. كاظم محمودي سرپرســت تيم تراكتورســازي با بيان اينكه ابراهيمي نميتواند از تراكتورسازي جدا شود، ميگويد: «اين بازيكن فصل قبل با تراكتورســازي قرارداد دو ســاله بسته و هنوز يك فصل از قرارداد او باقي مانده است. دليل اعالم جدايي ابراهيمي مســائل مالي بوده كه باشــگاه در حال رايزني براي رسيدن به توافق دو طرفه است. به دنبال حفظ بازيكنان فصل گذشــته هســتيم و اميدواريم بتوانيم اين كار را انجام دهيم و تمرينات با حضور اكثر بازيكنان برگزار شود.» حاال ابراهيمي ظاهرا با وجود خداحافظي كه با هواداران تراكتور داشت، احتماال در اين تيم ميماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.