صنعتنفت با 4 بازيكن جوان قرارداد بست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه صنعتنفت آبــادان با چهار بازيكــن جوان براي حضور در ليگ هفدهم فوتبال ايران قرارداد امضا كرد.

علي هليچي، مسلم مجدمي و حسين ساكي كه فصل گذشــته با لباس زرد تيم آبادانــي در ليگ شــانزدهم به ميدان رفته بودند قــرارداد خود را با صنعتنفت تمديد كردند.

همچنين محمدجواد كردوني هافبك ۱2 ساله سابق تيم استقالل اهواز كه سابقه دعوت به تيم ملي جوانــان و بازي در تيم ملي دانش آموزي را دارد هم به صنعتنفت آبادان پيوست.

بازيكنان صنعت نفت آبادان در اردوي كردان حضور دارند.

اين اردو تا ســوم تيرماه ادامه دارد و بعد از آن قرار است صنعتنفت آبادان راهي اردوي تركيه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.