تراكتور رسما براي جذب اخباري نامه زد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشگاه تراكتورسازي در حال حاضر با معضل جدايي برخي بازيكنان خود رو به رو شده. آنها پس از اينكه ســعيد آقايي را از دســت دادند، به تكاپو افتادند تا بتوانند محمدرضا اخباري را در تيم حفظ كنند. به همين منظور مصطفي آجورلو نامهاي را براي رضا درويش مديرعامل باشــگاه ســايپا ارسال كرده و طي آن خواستار محمدرضا اخباري شــده است. در اين نامه آمده به دليل اينكه تراكتورسازي از جذب بازيكن محروم است و از سويي در ليگ قهرمانان آسيا هم حضور دارد باشگاه سايپا مساعدت الزم را براي حضور اخباري در اين تيم به عمل آورد. حاال بايد ديد با اصرارهاي علي دايي به بازگشت اخباري باشگاه سايپا چه جوابي به اين نامه ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.