مدافع استقالل خوزستان در تيم پورموسوي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پيمان شيرزادي مدافع چپ استقالل خوزســتان بعد از مذاكرات با مســووالن باشــگاه فوالد به جمع سرخپوشان شهر اهواز اضافه شــد. قرارداد ايــن بازيكن با فوالد يك ســاله اســت. شــيرزادي جزو بازيكنانــي بــود كــه در فهرســت اوليه سيروس پورموسوي سرمربي جديد فوالد خوزستان قرار داشــت اما اين بازيكن به خاطر اينكه گفته ميشد از پرسپوليس و اســتقالل تهران پيشنهاد دارد كمي صبر كرد كه در نهايت با فوالديها قرارداد امضا كرد تا باز هم در كنار پورموسوي كار كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.