4 بازيكن از ذوبآهن جدا ميشوند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ياســر فيضــي، مهــرداد حجــت، مهــرداد قنبــري و جري بنگســتون ۴ بازيكني هســتند كه فصــل آينده قطعا در تيم ذوبآهن حضور نخواهند داشت. بنگســتون از فوتبال ايران رفت و به يك باشگاه خارجي پيوســت. حميد عرفاني هم يكي ديگر از بازيكناني است كه فصل آينده بعيد اســت در فهرست ذوبآهن حضور داشته باشد اما جدايي اين بازيكن از ذوب هنوز قطعي نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.